Viking Helmets 
>> FILTER CATEGORIES

BRAND PROCESS Techno

MIG WELDING


เป็นเครื่องยี่ห้อ Lincoln 380A 350V เป็นเครื่อง Feed แยก สามารถเคลื่นย้าย Feed เข้าไปใกล้ชิ้นงานได้

SPEEDARC MIG WELDING MACHINE HANDY MIG 160

MIG WELDING


เทคโนโลยี IGBT มีระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า มีการไหลกลับของพลังงานควบคุมวงจรปิด แรงดันไฟฟ้าออกมีค่าคงที่พร้อมการป้องกันการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

SPEEDARC MIG 250T

MIG WELDING


SPEEDARC MIG 250T เป็นเครื่องระบบ Tyristors มีพัดลมระบายความร้อนในตัวเครื่อง เหมาะสำหรับใช้งานอุตสาหกรรมทั้วไป และในงานซ่อมบำรุง

1 2